LogoAngrest269x183Čl. I

Název a sídlo sdružení

1. Název občanského sdružení je: „ANGREŠT, o.s.“ (dále jen „sdružení“).

2. Sídlem sdružení je obec: PODĚBRADY. Sdružení sídlí na adrese: Dr. Horákové 467, Poděbrady 290 01

 

Čl. II

Charakter a působnost sdružení

1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružili k aktivní činnosti zejména k ochraně přírody a krajiny a životního prostředí, k rozvoji občanské společnosti a k naplňování, popularizaci a propagaci dalších cílů sdružení. Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb.

2. Sdružení působí ve Středočeském kraji

3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky, celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

 

Čl. III

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,

b) ochrana životního prostředí,

c) ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,

d) ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek,

e) ochrana a zastavení úbytku zeleně v zastavěných i nezastavěných územích obcí,

f) ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa,

g) ochrana čistoty ovzduší

h) ochrana vod

i) prosazování využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin

j) prosazování třídění a využívání odpadů

k) péče o území města Poděbrady

l) podpora kvalitativního rozvoje území města Poděbrady v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje

 

Čl. IV

Formy činnosti sdružení

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany zdraví osob, vzdělávání a výchovy, a to zejména:

a) ekologická výchova a osvěta,

b) organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů sdružení,

c) účast ve správních i jiných řízeních,

d) podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí,

e) zadávání a zpracování ekologických expertiz,

f) organizování veřejných besed, seminářů, výstav

g) spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky,

h) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech cílů sdružení.

 

Čl. V

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výboru.

2. Člen sdružení má právo:

a) volit výbor sdružení a být do něj volen,

b) účastnit se členské schůze,

c) vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,

d) být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů,

e) účastnit se činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli sdružení, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení,

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

c) úmrtím člena sdružení,

d) zánikem sdružení.

 

Čl. VI

Orgány sdružení a jednání jménem sdružení

1. Orgány sdružení jsou členská schůze a výbor sdružení.

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor sdružení povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, nestanovují-li tyto stanovy jinak.

Členská schůze:

a) projednává činnost sdružení,

b) schvaluje změny stanov, a to dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů sdružení,

c) odvolává a volí jednotlivé členy výboru sdružení na jejich jednoleté funkční období,

d) schvaluje rozpočet sdružení,

e) vylučuje členy sdružení,

f) rozhoduje o zániku sdružení, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání sdružení v souladu s těmito stanovami,

g) dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení.

3. Výbor se skládá ze tří členů. Členové jsou voleni na členské schůzi na jednoleté funkční období. Výbor sdružení řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi.

4. Jménem sdružení jednají členové výboru, a to každý z nich samostatně. Člen výboru může udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

Čl. VII

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy z případné neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení.

3. Návrh rozpočtu sdružení připravuje jeho výbor a schvaluje členská schůze.

4. Výbor sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědný členské schůzi.

 

Čl. VIII

Zánik sdružení

1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě určené členskou schůzí, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.

2. Členové výboru oznámí zánik sdružení do 7 dnů Ministerstvu vnitra ČR, a to písemně s jejich úředně ověřeným podpisem (tj. legalizovanou listinou).

3. K oznámení o zániku sdružení připojí členové výboru ověřenou kopii zápisu z rozhodnutí členské schůze, kterým se sdružení rozpouští (tj. vidimovanou listinu).

 

V Poděbradech dne 20.8.2010